رسیتالهای پیانو

در این برنامه هنرجویان به اجرای صحنه در برابر جمعی از مخاطبین ( ازجمله اولیا و یا دوستان خود) میپردازند. این اجرا ها موقعیتی را برای هنرجویان فراهم می کنند تا با نواختن آموزه های خود در جمع ، اعتماد به نفس شان افزایش یافته و با شنیدن موسیقی دیگر هنرجویان و دیدن تکنیک معلمین خود، انگیزه ای بیشتر برای یاد گیری پیدا کنند. در هر رسیتال، تمامی قطعات اجرا شده توسط هنر جویان، ضبط و سپس به صورت یک سی دی تصویری  به آنها تقدیم میگردد. لازم به ذکر است که هنر جویان برای حضور در رسیتال ها ، موظف به شرکت در تمرین های قبل از اجرای اصلی خود می باشند. این رسیتال ها هر ترم برای تعداد مشخصی از هنرجویان برگزار شده و به طور متوسط هر هنرجو هر شش ماه در یک رسیتال شرکت میکند .رسیتال های پیانو کارنامه اجرایی ، عملی هر هنرجو محسوب  می شوند.

رسیتالهای پیانو کودکان

رسیتالهای پیانو بزرگسالان

گروه کر گذرک مدت یک سال است که آغاز به کار کرده و تا به حال چند اجرا داشته است گروه سنی کر “گذرک ” کودک و نوجوان می باشد و عضو می پذیرد.