نشست های گذر موسیقی (1389 – 1394)

­استاد مهمان تاریخ جلسه استاد مهمان تاریخ جلسه

 

شوان توکل بهمن 91 29 جلسه معارفه مهر  89 1
کارن سلاجقه و یزدان یکرنگیان اسفند 91 30 کیاوش صاحب نسق آبان  89 2
رامین صدیقی فروردین 92 31 اسو کوهزادی آذر 89 3
فرزین طهرانیان اردیبهشت 92 32 امیر حسین اسلامی دی  89 4
نگین زمردی و فرزاد فضلی خرداد 92 33 خواجه نوری بهمن 89 5
هومان اسدیان تیر 92 34 پیروز ارجمند اسفند 89 6
ساهره آستانه مرداد92 35 مجید اسلامی فروردین 90 7
آذین موحد شهریور 92 36 رضا رضایی اردیبهشت 90 8
محمد نصرتی و محمد نورانی مهرماه 92 37 آرمان نوروزی خرداد 90 9
آیدین صمیمی مفخم آبان  92 38 حسین یا سینی تیر 90 10
پیمان ابدالی آذر   92 39 آرمان نوروزی و سهراب لبیب مرداد90 11
بهرام دهقان یار دی   92 40 رضا فیّاضی شهریور 90 12
وارهام باباییان بهمن   92 41 کیاوش صاحب نسق مهر 90 13
مانی جعفر زاده اسفند  92 42 کیاوش صاحب نسق آبان 90 14
علی قمصری اردیبهشت  93 43 فرید عمران آذر 90 15
لوریس چکنواریان مهر ماه  93 44 بابک احمدی دی 90 16
نگار بوبان آذر  93 45 هوشیار خیام بهمن 90 17
هاسمیک کاراپتیان بهمن  93 46 رضا تفضلی اسفند 90 18
حمید مرادیان و ایلیا بهارلو خرداد  94 47 سعید شریفیان فروردین 91 19
میر سعید حسینی و احمد گلکار مرداد  94 48 امین هنرمند اردیبهشت 91 20
بابک خضرایی آبان  94 49 آزاد حکیم رابط خرداد  91 21
بهزاد عبدی دیماه  94 50 آرش عباسی تیر  91 22
پیمان یزدانیان دیماه 94 51 حمید دیبازر مرداد  91 23
میرعلی نقی اسفند  94 52 نادر مشایخی شهریور 91 24
تنگیز شاولو خرداد  95 53 مهرداد پاک بار و مهرداد غلامی مهر 91 25
مجید درخشانی تیر  95 54 احسان ذبیحی فر(گروه  چهارگان) آبان 91 26
  علی صمد پور آذر 91 27
  احمد پژمان دی 91 28