کارگاه مادر و کودک

کارگاه مادر و کودک

درک موسیقی در کودکان، نه با آموزش مستقیم، بلکه از طریق بازی های هدفدار حاصل میشود.هیجان مادر بودن و بازی همراه کودک، تجربه ای است که در کارگاه های بازی موسیقی ویژه مادر و کودک به دست می آید.

در این کارگاه ها، کودک با استفاده از ابزار بازی و حرکاتی مانند پریدن، ضربه زدن، دستزدن، پا کوفتن، و …..

با مفهوم ریتم آشنا میشود و با انواع بازی های آوازی، ملودی ها، زیر و بم صدا ها، تندی و کندی و سایر مفاهیم موسیقی را می شناسد.

در نهایت ترکیب ریتم، کلام و حرکت منجر به تقویت هوش موسیقایی کودک میشود.

کارگاه  مادر و کودک – بازی و موسیقی  آموزشگاه موسیقی گذر

زیر نظر خانم هاله خوانساری فرد