گروه کر گذرک مدت یک سال است که آغاز به کار کرده و تا به حال چند اجرا داشته است گروه سنی کر “گذرک ” کودک و نوجوان می باشد و عضو می پذیرد.