برگزاری رسیتال های موسیقی دو بار در سال در آکادمی گذر

برگزاری رسیتال دو بار در سال برای هنرجویان آکادمی نقش به سزایی در پیشرفت روند آموزشی ، تقویت اعتماد به نفس و بالابردن روحیه آنها و خانوادهایشان دارد.
اجرای اینگونه برنامه ها تلنگری برای تمرین و دقت بیشتر هنرجویان است و همیشه نتیجه های مثبتی را به همراه داشته است.IMG_5476