هفتاد و سومین نشست گذر موسیقی

نشست 73

بررسی فعالیت های انجمن آهنگسازان زن ایرانی در هفتاد و سومین نشسیت گذر موسیقی لایو در اینستاگرام گذر آکادمی