جلسه “مجازی” معلمین گذر موسیقی

جلسه “مجازی” معلمین گذر موسیقی
هدف : تحقیق حول روش های نوین آموزشی
بررسی وضعیت روند پیشرفت هنرجویان در کلاس های آنلاین
نحوه ی برگزاری کارگاه های گروهی گذر موسیقی
سه شنبه 24 تیرماه

این جلسه به مدت دو ساعت به صورت مجازی با حضور معلمین گذر موسیقی و مدیریت برگزار خواهد شد.

teachers